นายก้องภพ ธัญญเจริญเกิดวันท่ี 30 พ.ย. 2527
อยู่บ้านเลขท่ี 41 หมู่ 1 ต.ป่าสะแก
อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

phpThumb_cache_www_borkruwittaya_ac_th_srcde48736f1a047f43cacfd9c70111b790_par7c9705dc259169e9e38b314a2280370f_dat1304406250.jpg